متن ،شکست عشقی،قلب متن ،شکست عشقی،قلب http://mardtanha.parspa.com/1395-09-08-025352.html 1102345 Mon, 28 Nov 2016 0:23:00 -0400 متن ،شکست عشقی،قلب متن ،شکست عشقی،قلب http://mardtanha.parspa.com/MARDTNHA.html 1102345 Mon, 28 Nov 2016 0:21:00 -0400 دل نوشته دل نوشته http://mardtanha.parspa.com/1395-09-08-024830.html 1102345 Mon, 28 Nov 2016 0:18:00 -0400